Whitman Accounting Students Compete in Annual Deloitte Tax Competition

On Nov. 7 two teams of five Whitman students competed in the annual Deloitte FanTAXtic competition. The students were Yujing Sun, Zhengliang Peng, April Yunwen Gu, Shuwen Tan, Jiayi Fan, Brett Aston, Lauren Dishman, Rolf Witt, Kirby Corcoran and Catherine…